Prelegenci

Spotkanie członków SOOIPP

Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Prezes Zarządu SOOIPP

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby.

CZYTAJ WIĘCEJ
Joanna Rudawska

Joanna Rudawska

Wiceprezes Zarządu SOOIPP

Doktor nauk ekonomicznych. Zawodowo związana z Kieleckim Parkiem Technologicznym, od 5 lat kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym. Odpowiedzialna za nabór i selekcję lokatorów do parku, budowanie oferty szkoleniowo-doradczej, projekty rozwojowe i współpracę z uczelniami wyższymi. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator metodyki Design Thinking szkolony przez Scuola Italiana Design, trener z zakresu Lean Management, zarządzania projektami. Blisko 15 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi konsorcjami w zakresie startupów, innowacji społecznych, digitalizacji, podnoszenia kwalifikacji (min. Central Europe, T ERASMUS+, EMPUS IV URBACT, INTERREG III B CADSES, NCBiR). Ekspert ds. standardów ośrodków innowacji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Ekspert w projektach dot. ekosystemów wsparcia innowacji, m.in. koncepcji parków na Ukrainie, Uzbekistanie. Uczestnik badań nad ośrodkami innowacji i firmami parkowymi w Polsce. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących innowacji, ośrodków innowacji, transferu technologii, orientacji przedsiębiorczej firm.

CZYTAJ WIĘCEJ
Anna Tórz

Anna Tórz

Wiceprezes Zarządu SOOIPP

Zawodowo związana od 2007 r. z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Pełniła w nim kolejno funkcje Kierownika InQbatora Technologicznego (2008-2015), Kierownika Działu Inkubacji i Obsługi Firm (2016-2018), a obecnie Eksperta ds. inkubacji i monitorowania. Zarządza projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (m.in. Scale-up Champions, Program InQbacji) oraz funduszy krajowych.

Jest doświadczonym trenerem w obszarach charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu, zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami. Jest ekspertem i konsultantem w zakresie tworzenia oferty merytorycznej, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych.

Absolwentka studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz rozprawy doktorskiej na temat mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej.

Jej znajomość polskiego środowiska instytucji otoczenia Biznesu, wynika zarówno z pracy dla PPNT, jak i działalności w Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, w którym od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Borowy

Michał Borowy

Sekretarz SOOIPP

Specjalizuje się w innowacjach i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie profesjonalne doświadczenie w transferze technologii – life science. Doradca firm sektora MSP w ministerialnym programie Innovation Coach. Mentor/koordynator programów akceleracyjnych dla młodych przedsiębiorców UW/SGGW. Opracował oraz sprawował nadzór autorski nad realizacją projektów służących współpracy nauka-biznes, audytom technologicznym, badaniu potrzeb rynku, stworzeniu ofert wdrożeniowych oraz realizacji prac przedwdrożeniowych. Prelegent podczas wielu krajowych i zagranicznych konferencji poświęconych tematyce rozwoju gospodarczego, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań, m.in. w Niemczech, Szwecji, Włoszech, Czechach, Chinach, czy Rosji. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych (w tym dwóch książek) dot. wymienionej tematyki w jęz. polskim, rosyjskim i angielskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marek Winkowski

Marek Winkowski

Skarbnik SOOIPP

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Obecnie prezes zarządu WIN TECH Consulting Sp. z o.o. W latach 2004-2019 wiceprezes zarządu, dyrektor d.s. Inwestycji, Badań i Rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu, był pierwszym prezesem zarządu WPT.  W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji. Od 1990 zajmował kierownicze stanowiska w administracji rządowej i samorządowej. Był ekspertem lokalnym Banku Światowego.

W latach 1994-2020 zasiadał w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i funduszu inwestycyjnym. Od 2008 r do 2017 członek zarządu (sekretarz, wiceprezes zarządu SOOIPP). W okresie 2007 r. do 2013 r. członek i przewodniczący Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W latach 2016-2019 wiceprzewodniczący Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2007 r. do 2020 r. przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, członek Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego, członek Rady ZIT dla obszaru Wrocławia.

Wykładowa i uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wojciech Chwiałkowski

Wojciech Chwiałkowski

Członek Zarządu SOOIPP

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. W latach 2001-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Towaroznawstwa UEK. Od 2013 roku ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIG 2007-2013, POIR 2014-2020). Od 2011 współtworzył Elbląski Park Technologiczny. Od 2013 roku Kierownik Działu Badań i Rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego oraz działającego w strukturach parku Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, które pod jego kierownictwem, jako pierwszy z parków technologicznych w Polsce uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB1546). Od 2015 roku ekspert w grupie roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji - KIS 12, KIS 7. Kierownik Jakości, auditor systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg. ISO 17025. Wykładowca akademicki.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, opracowywania dokumentacji wdrożeniowych innowacji, akredytacji działalności laboratoryjnej/badawczej, współpracy przemysłu z jednostkami naukowymi. Autor/współautor 75 publikacji naukowych, 1 patentu, 18 dokumentacji wdrożeniowych oraz 14 opinii/ekspertyz technicznych.  

CZYTAJ WIĘCEJ
Marek Tomaszewski

Marek Tomaszewski

Członek Zarządu SOOIPP

Od 1998 roku jest związany z różnymi ośrodkami naukowymi zlokalizowanymi na terenie Polski zachodniej, takimi jak: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Autor blisko 100 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu innowacji, współpracy i instytucji otoczenia biznesu, a także logistyki i zarządzania finansami. Do dorobku publikacyjnego dr Marka Tomaszewskiego można zaliczyć również ekspertyzy wykonane na rzecz administracji publicznej szczebla lokalnego jak i centralnego (Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu). Ekspert łączący środowisko naukowe ze światem biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja otwierająca, 15.10.2020

Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Prezes Zarządu SOOIPP

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby.

CZYTAJ WIĘCEJ
Daniel Baliński

Daniel Baliński

Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Urzędnik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem w programowani i wdrażaniu polityki rozwojowej oraz funduszy strukturalnych w Polsce, a zwłaszcza ich wymiaru terytorialnego.

Od 2004 r., począwszy od zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, brał udział w opracowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, a następnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 i Umowy Partnerstwa 2014-2020. W kontekście działań implementacyjnych, uczestniczył między innymi w koordynacji przygotowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (głównego instrumentu terytorialnego w ramach polityki spójności wspierającej zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich). Obecnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za krajową politykę regionalną oraz miejską.

CZYTAJ WIĘCEJ
Roland Wrzeciono

Roland Wrzeciono

Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Od lutego 2015 r. dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) odpowiedzialny m.in. za kierowanie bieżącą działalnością jednostki, reprezentowanie jej na zewnątrz, nadzór nad podejmowanymi działaniami, realizowanie projektów własnych OCRG czy nadzorowanie zadań administracyjno-gospodarczych. Wcześniej m.in. wicedyrektor OCRG ds. wyboru projektów, informacji i promocji, kierownik Działu Przyjmowaniu i Oceny Projektów RPO w OCRG oraz pracownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Referacie Badań i Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Absolwent informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz zarządzania i marketingu Politechniki Opolskiej, a także studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oddział w Opolu.

Kierowane przez Rolanda Wrzeciono Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki działa od 2007 r. Główne zadania tej jednostki to pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu czy pozyskiwanie i obsługa inwestorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sylwia Sztark

Sylwia Sztark

Kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim (2007) oraz studiów MBA (2015); studia i praktyki w Australii (2004), Słowenii (2006-2007) oraz Republice Korei (2010); uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (2012); doświadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja inspiracji

Współpraca międzynarodowa - kolejny krok rozwoju ośrodków innowacji

Anna Tórz

Anna Tórz

Moderator

Ekspert ds. Inkubacji i Monitorowania w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. W latach 2006-2016 tworzyła i rozwijała InQbator PPNT FUAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych.

Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Doświadczony trener w obszarach przedsiębiorczości akademickiej oraz charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu dla studentów, oraz zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami.

W latach 2011-2017 członek zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes SOOIPP.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Martin Goroško

Martin Goroško

Business Service Manager, Tehnopol

Jest związany z Tehnopol Tallinn od 13 lat. W parku kierował działem marketingu i PR; zarządzał inkubatorem technologicznym, a obecnie odpowiada za usługi rozwoju biznesu. Dzięki tym doświadczeniom zna od podszewki zarówno codzienne, jak i strategiczne wyzwania zarządzania parkiem. Pomógł ponad 200 klientom (startupom, scale-upom i korporacjom) wprowadzić nowe produkty i usługi, zbudować gotowość inwestycyjną i wejść na nowe rynki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Robert Sanders

Robert Sanders

Senior Advisor - International Projects, EBN

Jest absolwentem Uniwersytetu w Leicester i przez ponad 15 lat zawodowo zajmował się rozwojem międzynarodowym firm w sektorze spożywczym. W 2001 r. założył własną firmę konsultingową, a w marcu 2006 roku dołączył do EBN. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój projektów międzynarodowych EBN. Działania w tym zakresie koncentrują się na wspieraniu przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji, i są finansowane przez różne programy i agencje, w tym Horyzont 2020, COSME, Interreg, Europe Aid, Bank Światowy itp.

Zarządza m.in. działaniami EBN, jako partnera w ENRICH, Europejskiej Sieci Ośrodków Badań i Innowacji (inicjatywy finansowane przez H2020), działającej w Brazylii, Chinach i USA. Sieć ENRICH oferuje usługi w zakresie łączenia europejskich organizacji badawczych, technologicznych i biznesowych z tymi trzema rynkami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ebba Lund

Ebba Lund

CEO, IASP

Ebba Lund jest dyrektorem zarządzającym (CEO) Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP) oraz członkiem jego zarządu. Jej wiodąca rola w IASP koncentruje się na stosunkach międzynarodowych, możliwościach biznesowych dla parków naukowych i technologicznych oraz ich klientów.

W swojej pracy w ramach IASP Ebba wdrożyła i rozwinęła wiele usług opartych na wiedzy dla parków naukowo-technologicznych na całym świecie. Kierowała organizacją 18 światowych konferencji IASP i ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży ekosystemów innowacji.

Ebba Lund posiada tytuł magistra w zakresie studiów nad mediami na Uniwersytecie w Aarhus w Danii oraz Executive MBA w IE Business School w Madrycie w Hiszpanii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wojciech Przybylski

Wojciech Przybylski

Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji
i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od stycznia 2016 – prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sesja praktyczna

Świadczenie usług w czasach

Łukasz Sztern

Łukasz Sztern

Moderator

Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu start-up.

W latach 2017-2020 członek zarządu SOOIPP.

Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

CZYTAJ WIĘCEJ
Anna Borkowska

Anna Borkowska

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

Odpowiedzialna za tworzenie i rozwój przyjaznego i efektywnego ekosystemu wspierania innowacji w Gdyni oraz na poziomie regionalnym. Doświadczona w realizacji licznych projektów (infrastrukturalnych i miękkich), często partnerskich, związanych ze wparciem startupów i innowatorów, a także wzmacnianiem współpracy między nauką i biznesem. Zaangażowana w budowanie sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu na Pomorzu. Członkini m. in. Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej oraz Kapituły Konkursu „Gdyński Biznesplan”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jarosław Mamala

Jarosław Mamala

Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Profesor Politechniki Opolskiej. Jest autorem i współautorem kilku monografii, książek, patentów a znaczną część prac naukowych opublikowano za granicą m.in. w USA, Chiny, Indie, Szwajcaria. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych. Otrzymał wielokrotnie wyróżnienia naukowe m.in.: nagrodę Urzędu Patentowego RP, USA czy medale na wystawach wynalazków w Brukseli, Genewa, Norymberga. Naukowo zajmuje się transferem mocy w układzie napędowym pojazdu. Od lat związany z biznesem, w tym dyrektor ds. technicznych partnera VW Grup.

Od roku 2012 pełni rolę Prezesa Zarządu w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu, gdzie podjął wyzwania budowy Parku w Opolu. Opracował wizję i strategię rozwoju Parku określoną mianem M.I.N.D, która łączy środowisko naukowe i biznesowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
Urszula Małek

Urszula Małek

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

Z wykształcenia i doświadczenia biochemik, były przedsiębiorca. Przez 20 lat właścicielka firmy doradczej zajmującej się ochroną środowiska. Audytor wiodący ISO 14001 oraz ISO 50001 oraz członek rady nadzorczej.

Zawodowo przez wiele lat doradzała MŚP (przemysł, budownictwo, usługi) w zakresie ekologii, wdrażała systemy zarządzania ISO, wykonywała raport EIA.

Rozwijając Elbląski Park Technologiczny skupia się na realizacji Idei SMART, ochronie środowiska i efektywności energetycznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenie powiązane: webinar

Założenia nowego systemu akredytacji Ośrodków Innowacji

Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Moderator

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby.

CZYTAJ WIĘCEJ
Anna Tórz

Anna Tórz

Ekspert

Ekspert ds. Inkubacji i Monitorowania w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. W latach 2006-2016 tworzyła i rozwijała InQbator PPNT FUAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych.

Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Doświadczony trener w obszarach przedsiębiorczości akademickiej oraz charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu dla studentów, oraz zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami.

W latach 2011-2017 członek zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes SOOIPP.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Joanna Rudawska

Joanna Rudawska

Eksert

Doktor nauk ekonomicznych. Zawodowo związana z Kieleckim Parkiem Technologicznym, od 5 lat kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym. Odpowiedzialna za nabór i selekcję lokatorów do parku, budowanie oferty szkoleniowo-doradczej, projekty rozwojowe i współpracę z uczelniami wyższymi. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator metodyki Design Thinking szkolony przez Scuola Italiana Design, trener z zakresu Lean Management, zarządzania projektami. Blisko 15 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi konsorcjami w zakresie startupów, innowacji społecznych, digitalizacji, podnoszenia kwalifikacji (min. Central Europe, T ERASMUS+, EMPUS IV URBACT, INTERREG III B CADSES, NCBiR). Ekspert ds. standardów ośrodków innowacji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Ekspert w projektach dot. ekosystemów wsparcia innowacji, m.in. koncepcji parków na Ukrainie, Uzbekistanie. Uczestnik badań nad ośrodkami innowacji i firmami parkowymi w Polsce. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących innowacji, ośrodków innowacji, transferu technologii, orientacji przedsiębiorczej firm.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenie powiązane: webinar

Platforma informatyczna prezentująca potencjał Ośrodków Innowacji

Łukasz Sztern, CZITT

Łukasz Sztern, CZITT

Moderator

Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu start-up.

W latach 2017-2020 członek zarządu SOOIPP.

Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marzena Mażewska

Marzena Mażewska

Prezes SOOIPP

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Urbanowicz

Tomasz Urbanowicz

‘Project manager’ z 12-letnim doświadczeniem w zarządzaniu transgranicznymi przedsięwzięciami i wsparciem przedsiębiorstw działających głównie w relacjach ‘b2b’. Tworzenie projektów z ich efektywnym wdrażaniem. Doświadczenie w nadzorze nad 15-osobowym zespołem. Ponad 100 firm w efektywnym wchodzeniu na rynki zagraniczne. Doświadczenie na temat funkcjonowania mechanizmów finansowania funduszy unijnych na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Współautor i realizator usług doradczych dotyczących: (1) zarządzania innowacjami w MŚP, (2) stymulowania do działań innowacji, (3) gotowości eksportowej, (4) audytu cyfrowego w przedsiębiorstwach przemysłowych (4) programów akceleracyjnych. Organizator szeregu konferencji i inicjatyw wspomagających procesy innowacyjne w firmach: 10 edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw’, konferencje krajowe: Forum Ekspansji, Konferencja IoT, Europejski Tydzień Kreatywności, 3 edycje Startup Weekend Toruń. Członek gremiów konkursowych: Festiwal Explory, Made in Toruń, Orły Eksportu, Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, Konkurs Expressu Bydgoskiego i Nowości na przedsiębiorcę roku, Wydarzenia nt. Horyzont 2020 i COSME.

Obecnie, Właściciel w TEURI Tomasz Urbanowicz – Działalność doradcza w zakresie kreowania nowych modeli biznesowych i zdobywania funduszy na działalność innowacyjną i internacjonalizację. Ambasador Startup Poland Działalność wspierająca rozwój startupów w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 2013-2019 Dyrektor ds. Rozwoju Toruńskiego Parku Technologicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Robert Błaszczykowski

Robert Błaszczykowski

Główny Specjalista, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

Zajmuje się kształtowaniem polityki wobec Ośrodków Innowacji, wspieraniem rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach oraz akredytacją podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne. Ponadto jest liderem projektu mającego na celu wypracowanie narzędzi wpierających wykorzystanie potencjału Ośrodków Innowacji.

Od 2006 roku związany z administracją. Zajmował się wdrażaniem krajowych programów operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz współpracą z przedsiębiorstwami w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe i Europejskie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzane projektami finansowanymi z Unii Europejskiej. Jest także absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na kierunku Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Patronaty honorowe
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2020