Organizatorzy

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji  i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce.

Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele środowisk IOB, administracji publicznej, uczelni i przedsiębiorcy, wśród członków wspierających są przede wszystkim ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, uczelnie i przedsiębiorstwa. Grono członków indywidualnych i wspierających to ponad 100 osób fizycznych i 50 instytucji z całego kraju. Ponadto SOOIPP posiada kilkudziesięciu partnerów formalnych i nieformalnych zarówno polskich jak i zagranicznych.

SOOIPP dysponuje silnym, kilkudziesięciu osobowym, zapleczem eksperckim, które realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu. W czasie swojej ponad 25 letniej działalności Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów dla organizacji wspierających przedsiębiorczość i rozwój innowacji.

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z administracją szczebla krajowego poprzez zaangażowanie w prace Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz grupy roboczej ds. pomocy publicznej przy UOKiK. Jego eksperci uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a także opiniują dokumenty regulacyjne w ramach konsultacji społecznych – szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. W ostatnich latach SOOIPP było realizatorem kilkunastu prac na zlecenie ministerstw w zakresie wspierani i rozwoju sektora IOB.

Stowarzyszenie prowadzi pięć projektów własnych:

 • Doroczna konferencja SOOIPP skierowana do środowiska IOB, administracji publicznej oraz przedsiębiorców – realizowana od 1992 r.
 • Badania nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – prowadzone od 1996 r.
 • Badania nad firmami w parkach i inkubatorach technologicznych – prowadzone od 2009 r.
 • Podnoszenie jakości świadczonych przez ośrodki usług poprzez upowszechnianie standardów działania SOOIPP w formie audytów eksperckich w ośrodkach – realizowane od 2012 r.
 • Szkołę Letnią Innowacji – prowadzoną od 2009 r.

Wszystkie te projektu mają charakter cykliczny, w ich ramach powstają publikacje i raporty skierowane zarówno do samych ośrodków jak i decydentów. SOOIPP wspiera wiele inicjatyw krajowych i regionalnych skierowanych do środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz do samych przedsiębiorców poprzez działania promocyjne i wsparcie organizacyjne.

Patronaty honorowe
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2020