Konferencja SOOIPP 2019 – Forum Menedżerów
14-16 października 2020

Temat konferencji

Forum Menedżerów

Konferencja SOOIP – Forum Menedżerów

XXXI Konferencja SOOIPP za nami

W innej niż ta, do której się przez lata przyzwyczailiśmy formie, XXXI Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami. W wydarzeniu, w całości przeniesionym do przestrzeni wirtualnej, wzięło udział blisko 100 osób – goście z zagranicy, przedstawiciele ministerstw, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości z Polski, władz regionalnych.

Pierwszy dzień konferencji jak zawsze poświęcony był spotkaniu członków wspierających i indywidualnych. Zatytułowany był „Nowe kierunki rozwoju SOOIPP”, „nowe” bo nowy Zarząd powołany we wrześniu 2020 roku. Od prezentacji Zarządu, poszczególnych jego członków rozpoczęto również spotkanie. Marek Winkowski – Skarbnik SOOIPP syntetycznie omówił dokonania Stowarzyszenia w przeciągu ostatnich 30 lat, podkreślając wpływ organizacji w wymiarze opiniotwórczym, oddziaływania na władze w obszarze polityk dotyczących ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, kreowania instytucjonalnego ekosystemu wsparcia innowacji, jak również integrującej funkcji SOOIPP.

Następnie zaprezentowane zostały obecne działania Stowarzyszenia, skupione na trzech wiodących aspektach:

  • działania lobbingowe, działania opiniotwórcze – dające realny wpływ i przełożenie na kształt polityk, kryteriów. Działania te obejmują uczestnictwo członków SOOIPP w radach, komitetach monitorujących programy, na różnym poziomie, jak również pracę nad akredytacją dla Ośrodków Innowacji na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, czy aktualizację akredytacji dla Mazowsza. Działania te angażują ekspertów, członków SOOIPP i pozwalając na reprezentację głosu środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.
  • działania networkingowe i badania – to druga grupa działań mająca na celu wzmocnienie wymiany wiedzy i współpracy pomiędzy ośrodkami. Do działań tych należą cykliczne konferencje SOOIPP, Szkoła Letnia Innowacji, spotkania dla członków jak również działania promocyjne na niedawno powstałym profilu na Facebook i LinkedIn, patronaty dla działań członków. Nieodłączną częścią są prace badawcze nad potencjałem firm lokatorów parków i inkubatorów technologicznych oraz samymi ośrodkami, które prowadzone regularnie dają obraz ekosystemu i mogą służyć za narzędzie monitoringowe samym ośrodkom.
  • działania projakościowe na rzecz ośrodków – to szereg działań skupiających się na wypracowaniu standardów działania ośrodków i świadczenia w nich wysokojakościowych usług na rzecz przedsiębiorstw, jak również obecnie realizowane prace na rzecz akredytacji ośrodków innowacji.

W kolejnej części, uczestnicy w pokojach pracowali nad „nowymi kierunkami rozwoju SOOIPP”. Wnioski można skonkludować w następujących punktach:

  • SOOIPP jako organizacja sieciująca ośrodki, animująca współpracę pomiędzy członkami, wymianę wiedzy i dobry praktyk („nie wyważajmy otwartych drzwi”); organizująca regularne spotkania, w grupach i podgrupach, na różnych szczeblach od zarządczych do operacyjnych;
  • SOOIPP jako baza wiedzy, realizująca funkcję informacyjną, aktualizująca informacje nt. dostępnych możliwości finansowania dla ośrodków, segregująca i selekcjonująca źródła danych.
  • SOOIPP jako organizacja lobbująca zdanie ośrodków, występująca w ich imieniu w rozmowach na poziomie m.in. Ministerstw.
  • SOOIPP jako organizacja badająca stan ośrodków i firm, diagnozująca i analizująca trendy zachodzące w ekosystemie.

Wnioski te zostaną wzięte pod uwagę w przygotowaniu strategii działania Stowarzyszenia oraz planach na kolejny rok działalności, aby jednak znalazły odzwierciedlenie niezbędne jest wsparcie i aktywność członków indywidualnych i wspierających.

Sesja pierwsza poświęcona kierunkom polityki regionalnej w odniesieniu do ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości dotyczyła miejsca OIiP w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i możliwości ich zaangażowania w planowane działania na poziomie miejskim i regionalnym. Ten obszar w prezentacji „Rola i zadania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” przedstawił Pan Dyrektor Daniel Baliński z Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych. W dalszej części sesji przedstawiono dwie prezentacje dotyczące systemowego podejścia do współpracy ze środowiskiem IOB na poziomie regionalnym. Pani Sylwia Sztark - Kierownik Wydział Regionalnego Systemu Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiła działania Urzędu Marszałkowskiego w prezentacji „Instytucje Otoczenia Biznesu
w polityce regionalnej Województwa Mazowieckiego” przedstawiła obszary współpracy Urzędu z IOB z Mazowsza oraz instrumenty wsparcia ich działalności na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Trzecią prezentację przedstawił Pan Roland Wrzeciono dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. W prezentacji „Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w województwie opolskim”.

Prelegenci podkreślali, że współpraca administracji publicznej ze sferą IOB stanowi istotny element polityki regionalnej, zarówno w zakresie wykorzystania ich do realizacji zadań stawianych przed regionami jak i wspierania potencjału organizacji będących ważnym zasobem regionalnym. Warto podkreślić, że prezentacja Mazowsza i Opola pokazały dwie różne drogi prowadzące do tego samego celu jakim jest rozwój sektora MSP prze istotnym udziale Instytucji Otoczenia Biznesu.

Dyskusja podczas drugiej sesji koncentrowała się na korzyściach i wyzwaniach w budowaniu trwałych partnerstw, możliwościach, jakie daje współpraca międzynarodowa ośrodkom oraz ich klientom. Wraz z przedstawicielami polskich (Krakowski Park Technologiczny) i europejskich (Tehnopol Tallinn) parków oraz sieci zrzeszających IOB z Europy (EBN) i całego świata (IASP) przybliżyliśmy blaski i cienie internacjonalizacji ośrodków innowacji. Paneliści wskazywali, że najważniejszym elementem decydującym o tym, do której sieci przystąpić powinny być możliwości poszerzenie usług dla firm, korzyści dla przedsiębiorstw. Konsekwencją takiego podejścia jest dołączanie do istniejących sieci istotnych dla klientów ośrodków. W trakcie dyskusji eksperci dzielili się doświadczeniami i wskazywali, że najlepiej sprawdza się współpraca i partnerstwo z podobnymi organizacjami (zakres, obsługa, wyzwania). Podkreślali także, że o sukcesie współpracy w ramach sieci zazwyczaj decyduje posiadanie pracowników, którzy będą łącznikami, członków zespołów (nie z poziomu zarządu, tylko operacyjnego).

Celem ostatniej sesji konferencji SOOIPP było podjęcie rozmowy między ośrodkami o działaniach podejmowanych przez nie w świecie niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Zmiany te w roku 2020 są wywołane przede wszystkim pandemią COVID-19. W dyskusji udział wzięły trzy parki technologiczne – z Elbląga, Gdyni i Opola – o różnych specjalizacjach, wielkości i doświadczeniu w realizacji swoich działań. Dyskusja przebiegała trójtorowo. Po pierwsze paneliści podzielili się swoimi doświadczeniami włączenia w lokalne i regionalne działania skierowane na zaspokojenie nowych potrzeb przedsiębiorców wywołanych kryzysem wynikającym z sytuacji epidemiologicznej. Po drugie w trakcie dyskusji przedstawione zostały realne działania i procedury wprowadzane przez ośrodki w celu zapobieżenia zagrożeniu utraty ciągłości funkcjonowania ośrodków jak i ich klientów. Na koniec dyskusji przeprowadzono krótką debatę w podgrupach, w trakcie których uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób – goście z zagranicy, przedstawiciele ministerstw, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości z Polski, władz regionalnych.

W trzecim dniu odbyły się dwa webinaria realizowane przez SOOIPP na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Mimo czasu, w którym planowanie jest obarczone nieznanym do tej pory ryzykiem, SOOIPP planuje już przyszłoroczne spotkanie. Liczymy, podobnie, jak wielu uczestników październikowego spotkania, że w 2021 roku spotkamy się już osobiście.

Zarząd SOOIPP

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Konferencja SOOIPP to

Inspirujący prelegenci
Inspirujący prelegenci
Praktyczna wiedza
Praktyczna wiedza
Ciekawe warsztaty
Ciekawe warsztaty
Nowatorskie metody
Nowatorskie metody
Patronaty honorowe
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2020